Office Syndrome

Office syndrome เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของคนไทย Office syndrome ยังประกอบด้วยกลุ่มอาการอีกมากมายซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตของผู้ป่วย