2017-03-20 10.03.52

เตรียมผ่าตัดย้ายเนื้อเยื่อจากมือ (ที่เป็นแผลเย็บ)